Algemene voorwaarden.

Die moeten er ook zijn.

De algemene voorwaarden worden samen met de offerte overgemaakt aan de opdrachtgever. De ondertekening van
de offerte door de opdrachtgever impliceert de aanvaarding van de algemene voorwaarden door de opdrachtgever. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts bindend wanneer uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.
De opdrachtgever verbindt zich ertoe alle nodige gegevens en materialen ter beschikking te stellen nodig voor de uitvoering van het contract.

Offertes zijn 30 dagen geldig. Afwijkende bepalingen kunnen slechts na akkoord van de betrokken partijen. Het schriftelijk akkoord op de offerte geldt als overeenkomst en is bindend. Joris Rottiers kan zich het recht voorbehouden om, ingeval van wijzigingen in de offerte of de overeenkomst, de prijs en de leveringstermijn aan te passen in functie van de gewijzigde factoren. Een nieuwe offerte en/of een nieuwe overeenkomst kunnen worden opgesteld. Indien de opdrachtgever, na
het afsluiten van de overeenkomst, deze overeenkomst verbreekt of opzegt zal hij gehouden zijn tot vergoeding van de volledige prijs van de offerte.

De offerteprijs omvat de honoraria, de verplaatsingskosten, de kosten van materialen, grondstoffen en administratiekosten. Bij het afsluiten van het contract kan een voorschot van 30% van de totale offerteprijs gevraagd worden.

De leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief en zijn derhalve niet bindend voor Joris Rottiers, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.

Facturen zijn te betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Zo niet is, zonder voorafgaande verwittiging, een vergoeding verschuldigd van 10% van het gefactureerde bedrag. Het bedrag van de niet-betaalde factuur blijft onverminderd verschuldigd. Bovendien zullen ingeval van wanbetaling de wettelijke intresten verschuldigd zijn op het bedrag van de factuur.

Joris Rottiers kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten of onjuistheden in het geleverde werk. De opdrachtgever maakt zich sterk dat de opdracht niet indruist tegen de bestaande normen en wetgeving. De opdrachtgever draagt steeds de uiteindelijke verantwoordelijkheid.

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening, tekst of model van alle voorlopige en definitieve ontwerpen ontwikkeld door Joris Rottiers, komen toe aan Joris Rottiers. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Joris Rottiers veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. Joris Rottiers verbindt zich ertoe om de vertrouwelijke gegevens van de opdrachtgever niet te gebruiken of te openbaren buiten het kader van de uitvoering van het contract, tenzij de opdrachtgever daartoe de schriftelijke toestemming geeft. Het toevoegen van het gemaakte werk aan de (online) portfolio van Joris Rottiers is een uitzondering op deze regel.

Bemerkingen en klachten tijdens de looptijd van het contract en met betrekking tot de geleverde prestaties en facturen dienen schriftelijk te gebeuren binnen de 7 dagen na kennisneming van het voorwerp van de bemerking of klacht. Geschillen met betrekking tot de uitvoering van het contract, van welke aard dan ook en die niet minnelijk kunnen worden opgelost, worden beslecht door de rechtbank van Brussel. Het Belgische recht en de Belgische wetgeving zijn van toepassing. De algemene voorwaarden zijn bindend tenzij anders werd overeengekomen.